Zadzwoń : +353 894 856 749 |

rada.rodzicow11@wp.pl

Moja przygoda z wierszami Juliana Tuwima
16
February
2013

Zapraszamy wszystkich uczniów, a nawet rodziców do wzięcia udziału w konkursach związanych z twórczością Juliana Tuwima :)

 

 

Projekt edukacyjny:  

 

Moja przygoda z wierszami Juliana Tuwima

 

Autor projektu:

 

Polska Społeczna Szkoła w Carlow

Beata Flis

 

Termin realizacji:

 

02.02.2013 – 30.06.2013

 

Etapy projektu:

 

1. Konkurs recytatorski.

 Panie Tuwimie to dla Pana

 

2. Szkolna olimpiada ortograficzno- gramatyczna.

Tuwim byłby ze mnie dumny .    

 

 3. Konkurs czytelniczy.

Oj Panie Tuwimie nic, się przed nami nie ukryje.

 

4.Konkurs informatyczno-plastyczny.

Słoń Trąbalski i inni, czyli zostań ilustratorem wierszy Juliana Tuwima.

 

5.  Konkurs literacki dla rodziców.

I Ty możesz zostać Julianem Tuwimem


6. Konkurs teatralny.

Tuwim bawi nas i uczy.

 

Organizatorem wszystkich konkursów jest Polska Społeczna Szkoła w Carlow.

 

      

Cele szczegółowe projektu:

* Popularyzowanie wśród dzieci sylwetki Juliana Tuwima jako sławnego Polaka.

* Zaznajomienie z wierszami Juliana Tuwima.

* Kształtowanie umiejętności przekazywania przez dzieci zapamiętanych faktów.

* Zachęcenie dzieci do czytania książek w języku polskim.

* Wykorzystanie tekstu literackiego do nauki i zabawy.

* Ćwiczenie pamięci.

* Wzbogacanie słownictwa uczniów w języku polskim.

* Pobudzanie wrażliwości na piękno poezji polskiej.

* Kształcenie zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.

* Wdrażanie odpowiedzialności za wykonanie powierzonego zadania.

* Integracja dzieci  i środowiska polonijnego.

* Rozwijanie wrażliwości plastycznej i wyobraźni dzieci.

* Doskonalenie umiejętności tworzenia grafiki komputerowej. technologii informatycznej w praktyce.

* Doskonalenie różnorodnych technik plastycznych.

* Rozwijanie w uczniach twórczego i kreatywnego spojrzenia na możliwości wykorzystania nowoczesnej technologii komputerowej.

* Poszerzanie wiedzy na temat tradycji i kultury polskiej.

* Kształtowanie systemu wartości, a przede wszystkim uczciwości,życzliwości, odpowiedzialności, sprawiedliwości, szacunku dla innych,

* Kształtowanie wrażliwości na przeżycia innych.

* Ukazanie twórczej aktywności jako źródła osobistej satysfakcji 

* Kształcenie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.

* Rozwijanie uzdolnień literackich.

* Promowanie rodziców o wybitnych zdolnościach literackich.

* Propagowanie czytelnictwa.

* Popularyzacja twórczości teatralnej dzieci.

* Promocja współczesnej literatury polskiej wśród dzieci.

* Wzbogacenie języka polskiego i promowanie go wśród dzieci.

* Pokonywanie nieśmiałości.

* Pobudzanie wyobraźni dziecięcej.

 

*************************************************************

 

Konkurs recytatorski   luty   2013 roku 

Panie Tuwimie to dla Pana

 

Regulamin:

1. Konkurs przeznaczony dla uczniów klas O-VI.

2. Komisja konkursowa oceniać będzie znajomość twórczości Juliana Tuwima przez uczestników konkursu.

3. Repertuar osób recytujących stanowi jeden utwór, obowiązkowe kostiumy.

4. Wymagana znajomość wierszy Juliana Tuwima .

5. Osoby zainteresowane konkursem powinny zgłosić swój udział do dnia 22.02.2013 u wychowawcy klasy.

6. Osoby chcące wziąć udział w konkursie przygotowują się do tego samodzielnie w domu do 23lutego według wskazówek swojego nauczyciela języka polskiego.

7. Oceniana będzie interpretacja utworu, kultura mowy i ogólny wyraz artystyczny.

 

Cele konkursu:

* popularyzowanie wśród dzieci sylwetki Juliana Tuwima;

* zaznajomienie z wierszami Juliana Tuwima;

* kształtowanie umiejętności przekazywania przez dzieci zapamiętanych faktów;

* zachęcenie dzieci do czytania książek;

* wykorzystanie tekstu literackiego do nauki i zabawy.

 

Odpowiedzialni nauczyciele:

Beata Flis

Justyna Boryń

 

**************************************************************

 

Szkolna olimpiada ortograficzno- gramatyczna, marzec 2013

Tuwim byłby ze mnie dumny  

                                                                             

  Regulamin:

 1. Konkurs jest przewidziany dla uczniów klas II- VI
 2. Uczniowie będą oceniani w dwóch kategoriach klasy II-III, oraz IV-VI
 3. Uczniowie wcześniej zostaną przygotowani do konkursu przez swojego nauczyciela języka polskiego.
 4. W konkursie zostaną wykorzystane teksty wierszy Juliana Tuwima.
 5. Uczniowie chętnie do wzięcia udziału w konkursie powinni zgłosić się do wychowawcy klasy do dnia 15 marca 2013 roku

 

 Cele konkursu:

* opanowanie reguł ortograficznych, właściwe ich zastosowanie,

* wyrabianie poczucia odpowiedzialności za napisane słowa,

* zrozumienie, że przestrzeganie przepisów ortograficznych jest ważne dla ogółu społeczeństwa,

* wytwarzanie stanu ustawicznej czujności ortograficznej, polegającej na pobudzeniu w toku pisania uwagi czynnej,

* wykształcenie spostrzegawczości ortograficznej polegającej na łatwości zauważenia błędów, którą osiąga uczeń głównie przez stałe, systematyczne

* ćwiczenia w samokontroli, zapobieganie błędom w zapisie wyrazów o trudnej pisowni.

 

Odpowiedzialni nauczyciele:

Beata Flis

Katarzyna Gurzawska

 

************************************************************

 

 

Konkurs  międzyklasowy  czytelniczy  ze  znajomości wierszy Juliana Tuwima , kwiecień 2013

Oj Panie Tuwimie nic, się przed nami nie ukryje

 

Regulamin:

 1. W konkursie biorą udział wszystkie klasy szkoły od 0 do VI.
 2. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch grupach wiekowych klasy 0-II oraz III-IV.
 3. Każdą klasę reprezentuje zespół złożony z pięciu osób. Zespół zostaje wyłoniony przez wychowawcę klasy( wskazane zrobienie eliminacji klasowych do zespołu).
 4. Konkurs będzie przeprowadzony na zasadzie Quizu( szczegółowe zasady zostaną przedstawione przed konkursem).
 5. O zwycięstwie zadecyduje największa liczba punktów zdobyta przez klasę.
 6. Składy zespołów należy podać p. Beacie Flis do 30 marca 2013roku.
 7. Uczniowie do konkursu przygotowują się samodzielnie w domu oraz z nauczycielem języka polskiego na zajęciach.
 8. Nauczyciel jest zobowiązany do przygotowania swojej grupy.

 

Cele konkursu:

* popularyzacja twórczości  Juliana Tuwima,

* rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,

* ćwiczenie pamięci,

* wzbogacanie słownictwa uczniów,

* pobudzanie wrażliwości na piękno poezji,

* kształcenie zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa,

* wdrażanie odpowiedzialności za wykonanie powierzonego zadania,

* Integracja dzieci.

 

Odpowiedzialni nauczyciele:

Beata Flis

Ryszarda Danilczenko

 

*************************************************************

 

Konkurs informatyczno-plastyczny , marzec  2013

Słoń Trąbalski i inni, czyli zostań ilustratorem wierszy Juliana Tuwima.

 

Regulamin:

 1. Konkurs przewidziany jest dla trzech grup wiekowych: przedszkole-zerówka,  kl. I – III i kl. IV – VI.
 2. Każdy uczeń może przedstawić jedną pracę.
 3. Praca musi być ilustracją do dowolnego wiersza Juliana Tuwima.
 4. Każdy uczeń przedstawia pracę wykonaną wybraną techniką

*  prace plastyczne dowolną techniką: rysunkową, graficzną, malarską (tusz, tempera, gwasz, collage itp)

* wydruki prac komputerowych (grafiki komputerowe) wykonane w edytorze grafiki „Paint”.

W pracy nie wolno wykorzystywać gotowych elementów graficznych.

5.  Prace należy dostarczyć do wychowawcy klasy 01. Marca  2013 roku.

 

Cele konkursu:

* promowanie twórczości poety Juliana Tuwima,

* rozwijanie wrażliwości plastycznej i wyobraźni dzieci,

* doskonalenie umiejętności tworzenia grafiki komputerowej. technologii informatycznej w praktyce,

* doskonalenie różnorodnych technik plastycznych,

* rozwijanie w uczniach twórczego i kreatywnego spojrzenia na możliwości wykorzystania nowoczesnej technologii komputerowej.

 

Odpowiedzialni nauczyciele:

Łukasz Nowacki

Lucyna Kapusta

 

*************************************************************

 

Konkurs literacki dla rodziców, luty-kwiecień 2013

                  I Ty możesz zostać Julianem Tuwimem

 

Regulamin:

 1. W konkursie może wziąć udział każdy rodzic, którego dziecko uczy sie w Polskiej Społecznej Szkole w Carlow.
 2. Przedmiotem konkursu jest napisane wiersza dla dzieci , o tematyce dowolnej jednak zawierający jakiś morał, myśl życiową, musi być pouczający.
 3. Wiersz należy złożyć w formie druku( 2 egzemplarze) podpisane, u p. Beaty Flis do 30 kwietnia 2013 roku.
 4. Najlepsze wiersze zostaną opublikowane w Gazecie Polskiej ( wysyłając wiersz na konkurs wyrażamy na to zgodę)

 

Cele konkursu:

* popularyzacja twórczości polskich poetów oraz wartości moralnych w niej zawartych,

* poszerzanie wiedzy na temat tradycji i kultury polskiej,

* kształtowanie systemu wartości, a przede wszystkim uczciwości, życzliwości, odpowiedzialności, sprawiedliwości, szacunku dla innych,

* kształtowanie wrażliwości na przeżycia innych,

* ukazanie twórczej aktywności jako źródła osobistej satysfakcji,

* kształcenie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,

* rozwijanie uzdolnień literackich,

*  promowanie rodziców o wybitnych zdolnościach literackich,

*  propagowanie czytelnictwa.

 

 

Odpowiedzialni nauczyciele:

Beata Flis

Katarzyna Gurzawska

 

*************************************************************

 

 

 

Konkurs teatralny , czerwiec 2013

Tuwim bawi nas i uczy

 

 Regulamin:

 1. W konkursie biorą udział grupy teatralne, stworzone tylko  i wyłącznie na potrzeby konkursu.
 2. Grupy zostaną wyłonione przez opiekuna koła teatralnego p. Justynę Boryń lub dobiorą się losowo i zgłoszą chęć udziału w konkursie.
 3. Każda grupa ma za zadanie przedstawić inscenizację wybranego wiersza Juliana Tuwima.
 4. Należy uwzględnić scenografię i kostiumy.
 5. Skład grupę i tytuł wiersza należy zgłosić u p. Bogumiły Trunk  do 15 maja 2013.

 

Cele konkursu:

* popularyzacja twórczości teatralnej dzieci,

* promocja współczesnej literatury polskiej wśród dzieci ,

* poszerzenie repertuaru teatralnego dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych o tytuły współczesnych polskich autorów.

* wzbogacenie języka polskiego,

* pokonywanie nieśmiałości

* pobudzanie wyobraźni dziecięcej.

 

Odpowiedzialni nauczyciele:

Bogumiła Trunk

Justyna Boryń

 

************************************************************

 

Teksty do wykorzystania we wszystkich konkursach

 

1. Abecadło

2. Bambo

3. Cuda i dziwy

4. Dyzio marzyciel

5. Dwa Michały

6.Dzieci w polu

7. Gabryś

8. Kapuśniaczek

9. Kotek

10. Lokomotywa

11. Okulary

12. O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci

13. O panu Tralalińskim

14. Pstryk

15. Ptak

16. Ptasie radio

17. Raz – dwa – trzy!

18. Rozmowa ptaków

19. Rycerz Krzykalski

20. Rzeczka

21. Rzepka

22. Skakanka

23. Słoń Trąbalski

24. Spóźniony słowik

25. Trudny rachunek

26. W aeroplanie

27. Warzywa

 

Powodzenia :)

 


Comments

Anna
 • 6250 Views
 • Comments are closed.